top of page

תקנון האתר

חברת דורנת שיווק ורעיונות בע"מ הנה בעלת הזכויות באתר הסחר Somewhere במסגרת פעילותה זו, Somewhere תחת חברת דורנת מפעילה ומנהלת אתר סחר המיועד לאזרח מדינת ישראל ו/לחברי המועדון. האתר מוצע לשימושך בכפוף לתנאי השימוש שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש שלהלן- הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.    כללי

 

1.1.    "חבר מועדון Somewhere" / "חבר המועדון"- כל מי שהנו אזרח מדינת ישראל ובעל כרטיס אשראי בתוקף ובלבד שמלאו לו 18 שנים.
1.2.    "האתר"- אתר סחר אלקטרוני המיועד לשימוש חברי המועדון בלבד, 
ומצוי בכתובת: Somewhere.co.il  
"משתתף"- כל מי שהנו חבר מועדון רשום לאתר וביצע הרשמה לאתר וכן ביצע ו/או מעוניין לבצע פעולה כלשהי באתר.
1.3.    "ביצוע פעולה באתר"- משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם רכישה ו/או הצטרפות לשירות מן השירותים המוצעים באתר, ולרבות כתיבת ו/או העלאת תוכן מכל מין וסוג שהוא לאתר.
1.4.    תנאי השימוש שלהלן מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.
1.5.    תנאי השימוש שלהלן חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על תנאי השימוש שלהלן ולא לגרוע מהם.
1.6.    Somewhere שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש בהתאם לשיקול דעתה. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש באתר חלה, בכל עת, על המשתתף בלבד.

 

2.    תנאי השתתפות
1.1.    רשאים לבצע פעולה באתר בעלי תא דואר אלקטרוני הנושא כתובת אימייל תקינה.
1.2.    רישומי מחשב עיבוד הנתונים של Somewhere, בדבר ביצוע פעולות על ידי המשתתפים באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.
1.3.    כל משתתף רשאי לבצע רכישת מוצר ו/או שירות באתר, בכפוף למילוי כל התנאים המפורטים להלן:
1.3.1.    מבצע הפעולה הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. קטין (מתחת לגיל 18) או אדם אשר אינו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור אפוטרופסו.
1.3.2.    מבצע הפעולה הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
1.3.3.    מבצע הפעולה הינו בעל כתובת בישראל.
1.4.    המשתתף אינו רשאי להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתתף אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining)  או בכל אמצעי אחר. המשתתף אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על- ידי Somewhere.
1.5.    המשתתף אינו מורשה להוסיף תכנים חדשים ו/או לערוך תכנים קיימים ו/או לפרסם בכל דרך שהיא תכנים שמטרתם שיווק ופרסום המשתתף עצמו ו/או אחרים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר.
1.6.    משתתף לא יאסוף ו/או יוריד ו/או יעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתתפים ומנויים ו/או מידע אחר לגבי משתתפים, ולא ישתמש במידע ממין זה או יעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
1.7.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל, Somewhere רשאית לבטל כל עסקה שבוצעה באתר ו/או למנוע ממשתתף ביצוע פעולה באתר, באמצעות חסימת השתתפותו באתר, בכל אחד מן המקרים הבאים:
1.7.1.    מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
1.7.2.    מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי השימוש.
1.7.3.    מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
1.7.4.    מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במועדון ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו.

 

1.8.    מקרה של ביטול עסקה: 
•    המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי.
•    היעדר אישור מחברת כרטיסי האשראי להשלמת ביצוע פעולת רכישה

 

2.    פרטי המשתתף
•    בעת ביצוע פעולת רכישה באתר מתחייב המשתתף להזין את פרטיו האישיים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מספרי טלפון, כתובתו בישראל, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. כמו- כן, לעתים יידרש המשתתף למסור פרטים נוספים ככל שיידרשו על ידי Somewhere ו/או חברות האשראי השונות .
•    הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והיא אסורה מכל וכל. Somewhere שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר שנתגלתה ו/או שנחשדה כניסיון להונות, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד משתתף המבצע פעולות אסורות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
•    בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל טעות של משתתף בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות טעות בהקלדת פרטיו האישיים ו/או המזהים של המשתתף.

3.    הצגת ההצעות למשתתפים
•    Somewhere תציג באתר מגוון הצעות רכישה ו/או התקשרות למשתתפים, בתחומים ומוצרים שונים (להלן: "ההצעה/ות"). זאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרקי זמן ובכמות כפי שתמצא לנכון מעת לעת. לSomewhere הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע ממגוון ההצעות שתציג למשתתפים וכן לקבוע את אופן הרכישה ו/או את אופן ההתקשרות וכן את מחיר הרכישה ו/או ההתקשרות.
•    עבור כל מוצר/ שירות המוצע למכירה באתר יוצג "דף מכירה" הכולל את המוצר ו/או השירות המוצע למכירה, מחיר המכירה, מפרט המוצר, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטיים נוספים (להלן: "דף המכירה").
•    כל המחירים המוצגים באתר מצוינים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת, בהצעה.
•    במקרים של פרסום הצעה/ות שאינן מוצרים של החברה Somewhere מפרסמת באתר את ההצעות ו/או מודעות הפרסומת של הספקים "as is" וכפי שנמסרו לה על ידם. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית לנכונות ו/או לאופן הצגת מצגים שהוצגו ביחס להצעות תחול על הספקים בלבד ולמשתתף לא תהיה כל טענה נגד Somewhere בקשר עם נכונות המצגים. המשתתף מצהיר, כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו, וכי לא תהא לו כל טענה נגד Somewhere בקשר עם מצגי הספקים כפי שהוצגו באתר.
•    במקרים אילו, בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר אין משום הבעת דעה לגביהם, אופיים או טיבם ע"י Somewhere.

4.    תשלום
•    חיוב רוכש בגין תמורת הרכישה יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, באופן מיידי, ולאחר קבלת אישור חברת האשראי.
•    במקרה של פיגור בתשלום תמורת הרכישה ו/או ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ישלם הרוכש ריבית כחוק.
•    רק אישור בדבר ביצוע פעולת רכישה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הרוכש, הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הרוכש ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל Somewhere. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של Somewhere, בדבר ביצוע פעולת רכישה על ידי הרוכש באתר ובאמצעותו, יהוו ראיה לנכונות האמור בהם.
•    פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה על ידי הרוכש. מועדי המשלוח ייספרו רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הרוכש להסדרת האישור בתוך 5 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהא Somewhere  זכאית לבטל את הזמנתו.


5.    אספקת המוצרים
•    האחריות לאספקת המוצרים מוטלת על Somewhere בלבד. Somewhere תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל, שמסר הרוכש בעת ביצוע פעולת הרכישה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
•    Somewhere תדאג לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. חישוב מועדי האספקה יחל ממועד קבלת אישור חברת האשראי.
•    אספקת המוצרים באמצעות שירות המשלוחים של החברה או שירות הדואר תהייה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל.
•    באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, כפי המוגדרים ו/או כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, ספק המשלוחים יהיו רשאי להעמיד את המוצרים לרוכשים, במקום סמוך אשר יתואם עימם מראש.
•    זמני אספקת המוצרים/ שירותים כפי הנקובים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי חול המועד, ימי שבתון לפי הוראת החוק ו/או ימי סגר שאינם מאפשרים מתן שירות תקין בהגדרתו)
•    במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם מבצע פעולת הרכישה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.

 

6.    אחריות בגין מוצרים/שירותים
1.    נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לא יחייב הדבר את Somewhere תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
2.    מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 6.1 שלעיל, Somewhere ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, ימי סגר, השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לSomewhere ו/או לספקים, ינקטו Somewhere  ו/או הספקים (בהתאם לעניין) במרב המאמצים בכדי ליידע את המשתתף מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הרוכש במועד הרכישה.
3.    במקרה של איחור באספקת מוצר לרוכש יהא הרוכש רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין, בהתאם למפורט בסעיף לתנאי השימוש. Somewhere אינה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם לרוכש בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות- תהא עילת התביעה אשר תהא- לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.    Somewhere לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר.

ביטול עסקת רכישה ותוצאותיו
•    ככלל, הרוכש רשאי לבטל כל עסקת רכישה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 


תנאי ביטול במקרים ספציפיים בהתאם למדיניות ביטולים והחזרות

ביטול מכירה והפסקת פעילות האתר
1.1.    בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהא Somewhere לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם.
1.1.1.    בסעיף זה "כוח עליון", משמעו כל אירוע ו/או תקלה שאינם בשליטת החברה ולרבות: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת Somewhere יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאית החברה לבטל את ההתקשרות עם הרוכשים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר. במקרה כזה יימסר לרוכשים פירוט בכתב על סיבת הביטול.
1.2.    כל המוצרים המוצעים למכירה באתר מצויים במלאי. ו/אולם, אם בשל נסיבות מיוחדות שלא ניתן היה לצפותן בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, תימסר על כך הודעה לרוכש ויוצע לו, ככל שיתאפשר, מוצר חלופי שווה ערך או שכספו יושב לו במלואו, לפי בחירתו ובהתאם לאפשרויות החברה, אותה העת, להציע לרוכש מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתתף או לצד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
1.3.    במידה ותחולנה טעויות ו/או שגיאות הקלדה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/ שרות או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת הנתונים מהספק, רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את פעולת הרכישה הספציפית.

 

אחריות לתפעול האתר

Somewhere עושה כל מאמץ על מנת לשמור על תקינות פעילותו של האתר. ואולם, Somewhere אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין- לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, Somewhere לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל בעיה טכנית המונעת מן המשתתפים מלבצע פעולה כלשהי באתר או לעדכנה.
Somewhere לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה ע"י משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.


פרטיות
•    שם המשתתף והסיסמא האישית נועדו לשימוש המשתתף בלבד. המשתתף נדרש לשמור על סודיותם. בחר המשתתף להעבירם לאחר או לאפשר לאחר לעשות בהם שימוש, בכל דרך שהיא, Somewhere תהא רשאית להניח שכל מי שביצע פעולה באמצעות שם המשתתף והסיסמא האישית עשה כן על פי הרשאת המשתתף. ובכל מקרה, Somewhere לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתתף שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתתף ובסיסמתו האישית.
•    מדיניות הפרטיות של האתר המפורסמת במסגרת עמוד הכניסה הראשי לאתר (לצד תקנון תנאי השימוש באתר) מהווה חלק בלתי-נפרד מתנאי שימוש אלה. באחריות המשתמש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש באתר. נוסחה המעודכן של מדיניות הפרטיות הוא הקובע, והיא עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
•    מובהר כי מדיניות הפרטיות של האתר אינה חלה על אתרים של צדדים שלישיים ו/או בתי עסק, לגביהם חלה מדיניות הגנת פרטיות נפרדת כפי שנקבעה על ידם.
 

קישורים באתר וקישורים אל האתר
•    האתר מכיל קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים באתרים אחרים ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של החברה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אל האתר וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה ו/או כמתן חסות במפורש או במשתמע על ידי Somewhere לאותם מקורות אחרים.
•    המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא יוכל משתתף להעלות טענות ו/או דרישות כלפי Somewhere בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.
•    Somewhere אינה אחראית לתקינות, זמינות ולמהירות פעולתם של הקישורים לאתרים אחרים הנמצאים באתר.
•    כל מגע עם גורמים חיצוניים לאתר שנעשה באמצעות הקישורים המצויים באתר, לרבות מפרסמים ו/או השתתפות במבצעי קידום מכירות, לרבות תנאי האספקה והתשלום תמורת הסחורות, השירותים וההתקשרויות, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים אלה, מתקיימים אך ורק בין המשתתף לבין הגורם החיצוני. Somewhere לא תהא אחראית ולא תישא בחבות לגבי כל חלק של עסקאות או מבצעים מעין אלה.
•    המשתתף רשאי ליצור ו/או לקבוע קישורים אל האתר באתר אינטרנט אחר, לרבות "קישורים עמוקים" (Deep Links) ובלבד שלא ייווצר הרושם, כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר לאתר המקושר. המשתתף אינו רשאי לקבוע קישורים אל האתר באמצעות טכנולוגיות Framing ו/או בכל טכנולוגיה אחרת, באמצעותה מוצגים למשתתפים באופן משולב תכנים מהאתר ומהאתר המקושר.
•    Somewhere אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

 

בעלות וזכויות יוצרים
•    תנאי השימוש מעניקים למשתתף הרשאה להשתמש באתר על- פיהם בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות חברת דורנת שיווק ורעיונות בע"מ באמצעות מועדון Somewhere ו/או הספקים בהתאם להרשאות ולתקינותם כפי שפורסמו.
•    האתר על כל המידע והתכנים הכלולים בו, לרבות טקסטים, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, הינם רכושה של Somewhere ו/או הספקים והם מוגנים על- ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לSomewhere ו/או לספקים.
•    אלא אם נאמר אחרת במפורש, האתר והתכנים שבו מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימוש פרטי אישי, המשתתף אינו רשאי להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. המשתתף אינו רשאי להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.
•    סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. המשתתף אינו רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בסימני המסחר של Somewhere ו/או של הספקים.

 

דין ומקום שיפוט
על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. זאת, למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר, שאז יחול הדין הזר.
לבתי המשפט בעיר תל אביב- יפו תהא הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש שלעיל או הנוגעת להם.

פרטי ההתקשרות עם מועדון Somewhere
דורנת שיווק ורעיונות בע"מ
רח' בית הבד 2 הוד השרון

דוא"ל: info@somewhere.co.il

טלפון: 054-2029678

bottom of page